క్రొత్తగా చేర్చినవి మరియు ఎక్కువ డౌన్ లోడ్స్ చేసుకున్నవినమాజు కొరకై 11 చిన్న సూరాలు నేర్చుకోండి తెలుగులో


నమాజ్ కు సంభందించిన హదీస్ లు (అరబీ అనువాదం తెలుగు లో)

సహీహ్ బుఖారీ
 
వహీ గ్రంధం     విశ్వాసాలు     గుసుల్ గ్రంధం     వుజూ గ్రంధం     తయమ్ముమ్ గ్రంధం     బహిష్టు గ్రంధంవిజ్ఞప్తి: ఈ వెబ్ సైట్ పూర్తిగా ఖురాన్ మరియు హదీస్ ల ఆధారంగా డెవలప్ చేయడం జరిగింది, కావున ఈ పూర్తి వెబ్ సైట్ లో ఎక్కడైనా ఖురాన్ మరియు హదీస్ లకు వ్యతిరేకంగా ఏదైనా వాక్యం లేదా వ్యాస్యం మీ దృష్టికి వస్తే నాకు వెంటనే మెయిల్ చేయగలరని మనవి.

ప్రపంచంలోని అందమైన మస్జిద్ లు

Developed by Subhani khan © 2015 All Rights Reserved        (Last Updated on 28-03-2015) Visitors: Choose Styles