క్రొత్తగా చేర్చినవి మరియు ఎక్కువ డౌన్ లోడ్స్ చేసుకున్నవినమాజు కొరకై 11 చిన్న సూరాలు నేర్చుకోండి తెలుగులో


25 - నమాజ్ కు సంభందించిన హదీస్ లు (అరబీ అనువాదం తెలుగు లో)


79 హదీస్ లు (అరబీ అనువాదం తెలుగు లో)

సహీహ్ బుఖారీ
 
వహీ గ్రంధం     విశ్వాసాలు     గుసుల్ గ్రంధం     వుజూ గ్రంధం     తయమ్ముమ్ గ్రంధం     బహిష్టు గ్రంధంవిజ్ఞప్తి: ఈ వెబ్ సైట్ పూర్తిగా ఖురాన్ మరియు హదీస్ ల ఆధారంగా డెవలప్ చేయడం జరిగింది, కావున ఈ పూర్తి వెబ్ సైట్ లో ఎక్కడైనా ఖురాన్ మరియు హదీస్ లకు వ్యతిరేకంగా ఏదైనా వాక్యం లేదా వ్యాస్యం మీ దృష్టికి వస్తే నాకు వెంటనే మెయిల్ చేయగలరని మనవి.

ప్రపంచంలోని అందమైన మస్జిద్ లు

Developed by Subhani khan © 2015 All Rights Reserved        (Last Updated on 02-04-2015) Visitors: Choose Styles